Seleccioni el seu idioma

Aquest grup es va crear el 4 d’octubre de 2007 sense cap norma. Totes les normes que tenim avui dia, s’han decidit per evitar problemes que vam tenir en el passat.

Mantenir aquesta pàgina i el grup a Meetup.com li costa a l’Organitzador una tarifa mensual. Aquesta tarifa s’intentarà cobrir amb les donacions que els participants de les activitats vulguin fer i amb les vendes que es facin a la tenda del grup (pulsa aquí).

1. Normes generals del grup

 • 1.1. Per a poder pertànyer a aquest grup has de tenir almenys 18 anys.
 • 1.2. És recomanable per als membres del grup tenir un perfil únic per poder identificar la persona fàcilment. Es recomana utilitzar un nom d’usuari que no es repeteixi amb facilitat (el teu nom de pila normalment ho complica molt). D’aquesta manera es facilita el poder identificar les persones en els llocs de trobada.
 • 1.3. Aquest grup no té ànim de lucre i la pertinença al mateix pot ser cancel•lada per l’Organitzador pels motius que ell consideri oportuns. Generalment, per motius que consideri problemàtics o nocius per al grup (com actitud o comportament negatiu cap altres membres del grup, destorbin l’harmonia del grup, etc.). Aquests membres no podran ser membres del grup de nou
 • 1.4. Aquells membres que enviin publicitat o spam, o l’emprin per a captar clients, seran suspesos com a membres del grup i bloquejats sense que puguin tornar a ser-ho. Per tant, noms d’usuari amb significat comercial no estan permesos. Això també inclou promocionar altres grups, siguin o no de Meetup.
 • 1.5. Aquest grup no té cap intenció de posicionar-se políticament. És per això, que està terminantment prohibit programar esdeveniments o enviar missatges als membres del grup que tinguin algun contingut polític o promocionin esdeveniments de naturalesa política. Incomplir aquesta regla comporta l’expulsió immediata del grup.

2. Normes per a activitats

 • 2.1. L’Organitzador d’una Activitat es reserva el dret de crear l’activitat amb el nombre màxim de persones que ell/ella consideri.
  • de la dificultat de l’activitat,
  • per la necessitat d’avançar de forma compacta, per a evitar que el grup es perdi
  • u altres motius que l’Organitzador d’Activitats consideri.
 • 2.2. L’Organitzador d’una Activitat es reserva el dret de publicar una activitat establint certs criteris per a poder participar-hi:
  • a) Pot rebutjar la inscripció d’una persona per motius de risc per al grup (dificultat, material insuficient o inadequat, actitud o comportament inapropiat cap a altres membres del grup, etc.). El rebuig haurà de se justificat per l’Organitzador d’una Activitat en persona (si es produeix en el lloc de trobada) o mitjançant un e-mail a la persona rebutjada (si el rebuig és anterior a l’activitat).
  • b) Incloure criteris determinats de natura objectiva per a poder atendre a una activitat (per exemple, activitats per a persones que no han participat mai abans en una activitat, persones que conec d’una altra sortida i poden aguantar el ritme o tenen la tècnica/coneixements adequats, etc.) . En cap cas aquests criteris hauran de ser de naturalesa subjectiva o personal (com, aquesta persona em cau bé, aquestes tres persones són amigues meves,etc.).
 • 2.3. Abans que se’t permetés ser usuari de Meetup, vas tenir que indicar que havies llegit i acceptat les condicions de servei de Meetup (Meetup’s Terms of Service). Una de les més importants seccions d’aquestes condicions és la secció 6 (Section 6) que es refereix a responsabilitats legals pel que fa a Organitzadors. Aquí tens l’enllaç per revisar-lo. En llenguatge senzill, TU i només tu, ets responsable de la teva seguretat mentre que participis en una activitat de Meetup. Demanant participar a una activitat estàs acceptant el contingut de la pàgina de Responsabilitat d’Activitats.
 • 2.4. Despeses de viatges en cotxe:
  • a) Les despeses d’un esdeveniment per al transport en un vehicle que comparteix un dels seus participants es calcularà en base a la seva capacitat màxima de passatgers, independentment dels que hi viatgen, i seguint la fórmula següent: Preu del viatge total (EUR a dividir entre els ocupants del vehicle) = P + (KM * F), on:
   • P = despeses dels peatges de tots els trajectes per realitzar
   • KM = Kilòmetres de tots els trajectes per realitzar
   • F =
    • 0,25 (capacitat de fins a 5 passatgers)
    • 0,35 (capacitat de 6-7 passatgers)
    • 0,45 (capacitat de 8-9 passatgers)
  • b) És obligatori l’ús de la fórmula del punt anterior en publicar una activitat per a calcular les despeses de desplaçament. Aquestes es dividiran entre els passatgers del vehicle, sense incloure la persona que el comparteix. A la persona que comparteix el vehicle li surt, per tant, el transport gratuït.
  • c) L’organitzador pot decidir que cada conductor s’encarregui de cobrar la despesa del vehicle a cadascun dels seus ocupants o si es fa una bossa comuna per a repartir entre els conductors.
  • d) L’Organizador de l’esdeveniment pot publicar en la descripció del mateix, el trajecte a realitzar fins al destí, per a que tots els vehicles arribin sense grans diferències de temps. En aquest cas, és obligació del conductor realitzar aquest trajecte.
  • e) En cas de multa o accident, valen la llei i normes de trànsit del país per on es circuli.
   • Una multa por excés de velocitat la pagarà únicament el conductor.
   • En cas d’avaries, les reparacions corren a càrrec del propietari del vehicle.
   • Si el vehicle quedés inutilitzable, en cas de despeses addicionals per retornar, aquests correran a càrrec de cadascun (no serà responsabilitat del conductor).
  • f) Aquell participant que no aboni al conductor les despeses que suposen el viatge, no podrà participar a cap activitat fins que no hagi pagat al conductor la quantitat oportuna.
  • g) Si un participant no fa tots els trajectes a un vehicle al qual estava assignat (p.ex. només va a l’anada o tornada), si el conductor o algun dels altres viatgers del mateix vehicle així ho decideix, haurà d’abonar el trajecte complet (per a no generar més despeses de les previstes a conductor i resta de viatgers). Això no és vàlid en el cas l’Organitzador decideixi repartir les despeses entre tots els participants.
 • 2.5. A algunes activitats està permès als participants portar convidats.
  • a) Els convidats no poden ser persones que tinguin prohibida la pertinença al grup.
  • b) L’Organitzador d’una Activitat té la potestat de decidir si els membres que assisteixen per primera vegada a una activitat del grup puguin portar convidat o no.
 • 2.6. Per a totes les activitats(sobretot les de més d’un dia), es podrà establir per part de l’Organitzador una quota d’inscripció (la quantitat serà la que l’Organitzador de l’Activitat consideri).
 • 2.7. Ajuda a l’organitzador en tot el que puguis. Intenta adaptar-te a l’activitat i no l’activitat a tu. Això no és una agència de viatges i organitzar activitats requereix força temps a vegades. Intenta que l’organitzador tingui el mínim treball possible. L’organitzador pot rebutjar qualsevol petició que se li faci.
 • 2.8. A qualsevol membre del grup que organitzi una activitat no se li permet obtenir benefici econòmic d’ell. Les quantitats que es carreguin a una activitat només han de servir per a cobrir les seves despeses.
 • 2.9. Els conductores tenen preferència per a participar a una activitat sempre que el seu cotxe sigui necessari. Els Organitzadors d’Activitats podran deixar entrar abans a persones que ofereixin el seu cotxe per a que s’incrementin les places d’una activitat, fins i tot a més conductors per a tenir cotxes de reserva per si fallés un.
 • 2.10. Quan un conductor sol•licita participar en una activitat (sense convidat), pot sol•licitar que un altre membre (un sol) salti a la primera posició de la llista d’espera per a participar a l’activitat informant, d’aquest fet. al seu comentari de la reserva.
 • 2.11. Totes les inscripcions a una activitat (inclús de convidats) s’han de gestionar a través de les opcions que ofereix la pàgina del grup. Evita enviar comentaris o e-mails de l’estil “Estic interessat(da), si us plau afegeix-me”. L’Organitzador de l’Activitat pot ignorar i/o esborrar els e-mails i comentaris que s’afegeixin a l’activitat amb aquesta voluntat.
 • 2.12. Pots estar inscrit a tantes llistes d’espera com desitgis, però una vegada entris a una activitat, preocupat d’esborrar-te de les llistes d’espera de les activitats que succeeixin a la vegada a la que ja estàs inscrit.
 • 2.13. Si no pots entrar a la llista de participants d’un esdeveniment, no està permesa la teva participació.

3. Normes de no assistència a activitats

 • 3.1. En aquest grup, el respecte pels demés és un principi bàsic pel seu funcionament. Amb l’objectiu d’evitar actituds i esdeveniments que puguin produir problemes s’introdueix el concepte de No-Show (no assistència). Un No-Show no és només no assistir a una activitat sense un motiu de pes. En les següents circumstàncies, un membre del grup pot guanyar un o més No-Shows:
  • a) (+1 No-Shows) No assistir a una activitat per la qual s’ha reservat un lloc.
  • b) (+1 No-Shows) El conductor d’un vehicle que no apareix a una activitat sense avisar o cancel·la sense motiu justificat amb menys de 48 hores per endavant (comptant des de l’hora d’inici de l’activitat).
  • c) (+1 No-Show) No pagar la reserva d’una activitat en el temps donat pel seu Organitzador, pot comptar com no assistència si l’Organitzador així ho indica a la descripció de l’activitat.
  • d) (+1 No-Show) Canviar l’assistència a una activitat de Si a No durant el període de pagament comunicat per l’Organitzador, si així ho indica a la descripció de l’activitat. Aquesta regla no s’aplica si et trobaves a la llista d’espera i vas entrar per la baixa d’una persona.
  • e) (+1 No-Show) Canviar l’assistència a una activitat de Si a No, durant les 48 hores anteriors a que una activitat comenci (comptant des de l’hora d’inici de l’activitat).
  • f) (+1 No-Show) Si un convidat no apareix, se li suma 1 No-Show a la persona que el va convidar. Si aquesta tampoc apareix, s’haurà guanyat 2.
  • g) (+2 No-Shows) Un Organitzador que es detecti que no assigna No-Shows o permet la participació de membres amb 3 No-Shows o més.
 • 3.2. Alguns aclariments:
  • a) Apuntar-se a dues activitats simultànies compta com No-Show encara que apareguis a una d’elles. Si algun Organitzador s’adona prèviament de que això succeirà, pot modificar la Reserva de la persona en qüestió en la seva activitat sense avisar.
   • a) Això no prohibeix estar en llistes d’espera d’activitats simultànies, però has de preocupar-te d’esborrar-te d’aquestes llistes una vegada entris en una activitat.
  • b) Un No-Show ja assignat no pot eliminar-se per explicacions a posteriori donades per la persona que el rep. Les explicacions han de donar-se abans de que s’assigni a algú el No-Show. Si es pot demostrar un error per part de l’Organitzador en aplicar les regles, el No-Show podrà ser esborrat.
  • c) Els No-Shows assignats pels motius a), c), d), e), f) de la regla 3.1, no podran ser perdonats quan s’al·leguin casos de força major (accident, malaltia, etc.). Els Organitzadors d’aquest grup no volem la responsabilitat de jutjar si algú diu la veritat o no. És per això, que els No-Shows es poden recuperar (veure més endavant).
 • 3.3. Gestió dels No-Shows:
  • a) L’Organitzador d’una activitat està obligat a assignar No-Shows segons les regles del grup.
  • b) En finalitzar l’esdeveniment, el seu Organitzador editarà la llista d’assistents del mateix i indicarà que la persona en qüestió ha realitzat un No-Show utilitzant la funcionalitat de Meetup. Haurà de recordar aquells No-Shows produïts abans de la realització de l’esdeveniment i encara no estant en la llista d’assistents, haurà d’indicar el seu No-Show.
  • c) El No-Show haurà de ser indicat per l’Organitzador en el camp de Nickname de la següent manera: s’afegeix al text ja existent al Nickname el caràcter «#» (2 si guanya dos NoShows de cop) i la data en la qual va succeir el no Show (no l’esdeveniment) en el format aammdd). Per exemple, per a una persona amb un convidat que no es presenta (ni el convidat) el 05/11/2016 a un esdeveniment al que estava apuntat, haurà de anotar al Nickname ##161105.
  • d) L’Organitzador de l’esdeveniment avisarà als organitzadors del grup en el cas de no poder assignar el No Show (a un altre Organitzador)
 • 3.4. Aquells membres del grup que tinguin 3 No-Shows o més al seu Nickname tindran prohibida la seva participació a activitats durant 6 mesos. És responsabilitat de l’Organitzador d’una Activitat no acceptar a membres que tinguin 3 No-Shows o més (###) al seu Nickname.
 • 3.5. No hi ha un procediment automàtic per l’esborrat de No-Shows. Per a que s’esborrin els No-Shows d’un membre, ell mateix ha de sol·licitar-ho als organitzadors del grup (no de l’esdeveniment).
  • Si en revisar la sol·licitud, el membre en qüestió va realitzar les darreres 6 activitats sense fer un No Show, , se li esborrarà la darrera marca de No-Show.